Polityka prywatności UAB „Acme Europe“

Polityka prywatności UAB „Acme Europe“

Brzmienie z 25 maja 2018 r.

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument (dalej – Polityka prywatności) określa podstawowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Państwa (Klienta) wykonywanego przez UAB „ACME Europe" (dane gromadzone w Rejestrze Podmiotów Prawnych RL, kod podmiotu prawnego – 301589946, adres siedziby – Raudondvario pl. 131B, Litwa, adres e-mail – info@acme.eu (dalej – „Spółka“).

Polityka prywatności została przeznaczona do zabezpieczenia i ochrony danych osobowych Klienta przed nieupoważnionym wykorzystaniem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą ochrony prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej, ustawą o komunikacji elektronicznej Republiki Litewskiej oraz innymi aktami prawnymi, mającymi bezpośrednie zastosowanie, regulującymi ochronę danych osobowych, jak również wytycznymi i zaleceniami kompetentnych instytucji.

 1. Definicje zawarte w Polityce prywatności

Dane osobowe – jakakolwiek informacja związana z osobą fizyczną – podmiotem danych, którego tożsamość jest znana lub może być w sposób bezpośredni lub pośredni ustalona w oparciu o odpowiednie dane;

Klient – dowolna osoba, która zamawia, kupuje lub korzysta z naszych Usług, lub która wyraziła chęć korzystania lub w jakikolwiek sposób korzysta z usług firmy, zamierza zakupić lub kupuje towar Spółki, lub w inny sposób jest związany z oferowanymi przez Spółkę usługami lub towarami.

Przetwarzanie – dowolna operacja wykonywana z udziałem danych osobowych (w tym zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, wymiana, udostępnianie, żądanie informacji, przekazywanie i in.).

Dane logowania – adres protokołu internetowego (IP) oraz dostawca usług internetowych używane do podłączenia urządzenia do internetu, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typ i wersja wtyczki przeglądarki, system i platforma operacyjna, miejsce przyłączenia, kodowanie szryftu, ujednolicony format adresowania (ang. Uniform Resource Locator (URL), przeglądane produkty.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Spółka kieruje się w swej działalności następującymi głównymi zasadami przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe zbierane są w określonych i uzasadnionych celach;
 • Dane osobowe przetwarzane są dokładnie i rzetelnie;
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, tj. tylko wówczas, gdy:
  1. podmiot danych osobowych wyraża taką zgodę, np. na otrzymywanie informacji reklamowej;
  2. w ramach sporządzenia lub realizacji umowy, gdy jedną ze stron jest podmiot danych osobowych;
  3. Spółka jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych na mocy prawa;
  4. przetwarzanie danych osobowych odbywa się w wyniku interesu prawnego, do którego dąży Spółka lub osoba trzecia, której przekazano dane osobowe, jeżeli interes podmiotu prawnego nie jest ważniejszy.
 • Dane osobowe są nieustannie aktualizowane;
 • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego określony cel przetwarzania danych;
 • Dane osobowe przetwarzają tylko ci pracownicy, którym takie prawo zostało udzielone;
 • Cała informacja o przetwarzanych danych osobowych pozostaje poufna.

 

 1. Charakter zbieranej informacji

W zależności do charakteru oferowanych towarów/usług, Spółka może zbierać następujące dane Klienta:

 • Podstawowa informacja o Kliencie: imię, nazwisko, kod personalny, adres, kopia dokumentu tożsamości (jeżeli została przedłożona) oraz dane, numer telefonu, adres e-mail;
 • informacja dotycząca oferowanych przez Klienta towarów/usług: informacja dotycząca wybranych/oferowanych usług oraz czasu ich użytkowania, informacja związana z oceną jakości towarów i usług, informacja dotycząca zwrotu towarów, obsługi gwarancyjnej itp., dane związane z oceną ryzyka niewypłacalności Klienta;
 • informacja dotycząca rozliczeń za towary/usługi: dane faktur przekazanych Klientowi, dane o wpłatach Klienta lub innych osób, informacja dotycząca obsługi zadłużenia (wliczając przekazanie danych osobom trzecim);
 • informacja o zgodzie Klienta na działania marketingowe: informacja dotycząca udzielenia/odmowy zgody na otrzymywanie informacji reklamowej (aktualności, oferty programowe, promocje itp.), udziału w badaniach opinii, wykorzystania danych, przekazania danych Klienta osobom trzecim, jak również zgody na ocenę ryzyka niewypłacalności Klienta;
 • informacja o komunikacji i obsłudze Klientów: dane dotyczące przeglądania stron internetowych Spółki oraz witrynach samoobsługowych (dane zbierane są pomocą plików cookies i podobnych rozwiązań); rejestr połączeń telefonicznych przedstawicieli Spółki, korespondencji ze Spółką (poprzez formularz, e-mail, dedykowanych aplikacji itp.), zapytania Klienta i odpowiedzi Spółki dotyczące rozwiązywania problemów;
 • pozostałe dane: informacja o zwycięzcach nagród, informacja o uczestnikach ankiet, prenumeratorach newsletterów.
 1. Cele przetwarzania danych

Spółka wykorzystuje zebrane dane po to, aby móc świadczyć Państwu swoje towary/usługi, jak również zaoferować pomoc, przesyłać komunikaty, oferty i informację dotyczącą promocji, zabezpieczyć prawa i interesy własne i osób trzecich, działać w oparciu i obowiązujące akty prawne.

Cele przetwarzania danych:

 • zawarcie i realizacja umowy (na rzecz świadczenia towarów/usług), zagwarantowanie ich jakości oraz obsługa Klientów i udzielenie informacji;
 • marketing bezpośredni oraz ogólne informowanie o nowych produktach i usługach (jeżeli nie wyrażono odmowy na otrzymywanie takich komunikatów);
 • ewidencja księgowa;
 • wykonywanie zobowiązań prawnych, np. obsługi i windykacji zadłużenia;
 • administrowanie i udoskonalenie strony internetowej Spółki, utrzymanie jej bezpieczeństwa i zapewnienie, aby treść na Państwa urządzeniu została wyświetlona w najbardziej optymalny sposób;
 • realizacja zobowiązań prawnych wynikających w aktów prawnych;
 • pozostałe cele, na mocy których Spółce przysługuje prawo przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy wyrażą Państwo zgodę, aby umożliwić przetwarzanie danych w interesie prawnych Spółki, lub gdy przetwarzanie danych przez Spółkę wynika z odpowiednich aktów prawnych. Możemy przetwarzać dane osobowe również w innym celu, jeżeli uzyskaliśmy w tym celu zgodę podmiotu danych lub mamy prawo do przetwarzania danych na mocy uzasadnionego interesu.
 1. Sposoby zbierania danych

Informację o Państwie zbieramy w następujący sposób:

 • Gdy informację przekazują nam Państwo sami (np. wypełniając oświadczenia, umowy i/lub inne dokumenty Spółki (w tym również u naszych partnerów), poprzez formularze elektroniczne na naszej stronie internetowej, wysyłając zapytania, drogą pocztową, e-mailową, telefoniczną, konwersacji video, za pomocą innych środków komunikacji);
 • Gdy informację o Państwie otrzymujemy od osób trzecich, z którymi współpracujemy (np. od partnerów, instytucji państwowych itp.).
 1. Czas przetwarzania danych

Spółka przetwarza dane osobowe tylko przez taki okres, na jaki jest to niezbędne do osiągnięcia i wdrożenia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, uwzględniając charakter świadczonych Klientom usług/towarów oraz związanych w nimi umów, z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania danych osobowych lub pochodnych dokumentów wynika z obowiązujących aktów prawnych i jest niezbędne (np. ze względów na obowiązujące terminy przechowywania danych, termin przedawnienia pozwu i in.)

 1. Przekazanie danych

Do osiągnięcia celów określonych w Polityce prywatności Spółka może przekazać dla następujących odbiorców danych:

 • Podmiotom przetwarzającym dane, którzy świadczą usługi i przetwarzają Państwa dane w imieniu Spółki (np. dostawcom usług IT, audytorom, konsultantom itp.). Podmioty przetwarzający dane przetwarzają Państwa dane osobowe ściśle według otrzymanych instrukcji, zobowiązują cię do zagwarantowania odpowiednich środków organizacyjno-technicznych w celu właściwej ochrony i poufności otrzymanych od Spółki danych, jak zostało to szczegółowo omówione w umowach zawartych pomiędzy Spółką a podwykonawcami w przedmiocie przetwarzania danych.
 • Podmiotom zajmującym się administrowaniem bazy danych długów i dłużników. Dane przekazywane są wyłącznie w zakresie i na warunkach przewidzianych w aktach prawnych.
 • Podmiotom mającym prawo do otrzymania informacji zgodnie z wymogami aktów prawnych (np. sądy, instytucji państwowe i samorządowe itp.), wyłącznie w takim zakresie, na ile jest to konieczne w celu właściwego egzekwowania obowiązujących aktów prawnych.
 • Firmom z Grupy ACME, gdy jest to wymagane dla właściwego świadczeni usług.
 • Innym osobom trzecim na innej podstawie prawnej lub za Państwa zgodą, która może być udzielona dla konkretnej sytuacji. 

Podmioty przetwarzające dane, którym Spółka powierza Państwa dane osobowe, mogą wywodzić się spoza Republiki Litewskiej, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takim podmiotom przetwarzającym dane przekazywane są tylko wówczas, gdy jest to wymagane w myśl aktów prawnych i tylko z podjęciem wszelkich niezbędnych środków dla zagwarantowania ochrony Państwa prywatności.

 1. Jakie prawa Państwu przysługują?

Klient posiada następujące prawa:

 • Skontaktowania się z nami i omówienia kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych dokonywanym przez Spółkę;
 • Otrzymania potwierdzenie Spółki, czy związane z nim dane osobowe są przetwarzane, a gdy takowe dane są przetwarzane, ma prawo do zapoznania się z przetwarzanymi danymi osobowymi i wiązanymi z nimi informacją;
 • Otrzymania przekazanych przez siebie danych osobowych, które są przetwarzane za jego zgodą lub na podstawie realizacji umowy, na piśmie lub powszechnie używaną drogą elektroniczną i, jeżeli to możliwe, żądania przekazania takowych danych innemu dostawcy usług;
 • Żądania sprostowania własnych danych osobowych, jeżeli dane te są nieprecyzyjne, lub uzupełnienia niepełnych danych;
 • Żądania usunięcia swoich jako Klienta Spółki danych, które są przetwarzane za zgodą Klienta, jeżeli Klient odwoła stosowną zgodę. Niniejsze prawo nie ma zastosowania, gdy dane osobowe Klienta, o usunięcie których zabiega Klient, są przetwarzane również na mocy innej podstawy prawnej, takiej jak przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub wynikające z obowiązujących aktów prawnych;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, np. na okres, przez który Spółka przeanalizuje, czy Klient ma prawo żądać i czy jest to w praktyce możliwe, aby jego dane osobowe zostały usunięte;
 • Odmowy, aby dane osobowe Klienta były przetwarzane w uzasadnionych interesach Spółki lub osób prawnych, gdy u podstaw przetwarzania danych osobowych leżą interesy prawne, jak również w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach bezpośredniego marketingu, wliczając w to wykonywane w tym celu profilowanie;
 • odmowy, aby wobec niego zostało zastosowane rozwiązanie przyjęte drogą automatyczną, wliczając w to profilowanie, gdy przyjęcie takiego rozwiązania rodzi skutki prawne lub podobnie oddziałuje na Klienta. Niniejsze prawo nie ma zastosowania wówczas, gdy przyjęcie takiego rozwiązania jest wymagane z punkty widzenia zawarcia lub realizacji umowy z Klientem, jest dozwolone w świetle obowiązujących aktów prawnych lub Klient udzielił temu jasnej zgody;
 • odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klient realizuje przysługujące mu prawa poprzez zwrócenie się z konkretnym żądaniem na dane kontaktowe wskazane w niniejszej Polityce prywatności. Informacja związana z wdrożeniem przysługujących Klientom praw udzielana jest nieodpłatnie. Spółka zobowiązana jest w terminie do 1 miesiąca od otrzymania żądania udzielić Klientowi informacji nt. podjętych działań w zakresie realizacji jego praw lub wskazanie przyczyny braku działań.

Okres na udzielenie żądanej informacji może zostać wydłużony o jeszcze 2 miesiące, uwzględniając poziom skomplikowania i liczbę podań. W przypadku, gdy Klient przekazuje żądanie w formie elektronicznej, informację zwrotną otrzymuje również za pomocą środków elektronicznych.

Żądanie Klienta w przedmiocie egzekwowania przysługujących mu praw może zostać odrzucone lub może zostać przyjęte odpłatnie, jeżeli żądanie jest ewidentnie bezpodstawne lub wychodzące poza właściwości, jak również w innych przypadkach określonych w aktach normatywnych.

Jeżeli Klient twierdzi, że jego dane osobowe są przetwarzane z pogwałceniem jego praw i interesów prawnych w świetle obowiązujących aktów prawnych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi w kwestii przetwarzania danych osobowych do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych.

 1. Aktualizacja Polityki prywatności

W razie potrzeby Polityka prywatności może zostać zaktualizowana – w archiwum zostały zachowane poprzednie edycje niniejszej Polityki prywatności dla Państwa wiadomości, a w razie zmian w Polityce prywatności – informacja zostanie ogłoszona na łamach www.acme.eu/privatumopolitika

 1. Dane kontaktowe

Uprzejmie prosimy o kierowanie zapytań, podań lub uwag w kwestii Polityki prywatności lub przetwarzania danych na adres e-mail: info@acme.eu

12.   Pozostałe informacje

Witryny i produkty Spółki mogą zawierać odnośniki do witryn osób trzecich. Niniejsze strony internetowe osób trzecich stosują własną Politykę prywatności. W ramach odwiedzin na wspomnianych witrynach internetowych, zastosowanie będzie miała polityka prywatności osób trzecich.

 

Subskrypcja

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym formularzu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnościach, ofertach i promocjach UAB ACME Europe na numer telefonu i e-mail podane w niniejszym formularzu. Udostępniając swoje dane osobowe, udzielasz nam pozwolenia na kontakt telefoniczny i mailowy w celach marketingu bezpośredniego. Staramy się przesyłać wyłącznie informacje, oferty, aktualności, produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować. W celach marketingu bezpośredniego przetwarzamy następujące dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzamy je przez 5 lat od momentu otrzymania zgody, ale nie dłużej niż tego chcesz – masz możliwość wycofania zgody na marketing bezpośredni w dowolnym momencie, klikając w link w newsletterze lub informując nas o cofnięciu zgody drogą mailową na adres info@acme.eu. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie będą ujawniane żadnym innym stronom poza firmami i partnerami ACME Group, co jest konieczne do należytego funkcjonowania firmy. Przetwarzając Twoje dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby były one bezpieczne i aby podejmowane działania spełniały wysokie wymagania techniczne i organizacyjne. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego bez podania uzasadnienia, jak również do pisemnego żądania sprostowania niepoprawnych, niepełnych i niedokładnych danych osobowych. Możesz również wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych dotyczącą przetwarzania danych osobowych z naruszeniem Twoich praw. Więcej szczegółów dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w naszej firmie można znaleźć w Polityce Prywatności.
Tekst oznaczony gwiazdką jest obowiązkowy.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym formularzu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnościach, ofertach i promocjach UAB ACME Europe na numer telefonu i e-mail podane w niniejszym formularzu. Udostępniając swoje dane osobowe, udzielasz nam pozwolenia na kontakt telefoniczny i mailowy w celach marketingu bezpośredniego. Staramy się przesyłać wyłącznie informacje, oferty, aktualności, produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować. W celach marketingu bezpośredniego przetwarzamy następujące dane osobowe wskazane w formularzu rejestracji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzamy je przez 5 lat od momentu otrzymania zgody, ale nie dłużej niż tego chcesz – masz możliwość wycofania zgody na marketing bezpośredni w dowolnym momencie, klikając w link w newsletterze lub informując nas o cofnięciu zgody drogą mailową na adres info@acme.eu. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie będą ujawniane żadnym innym stronom poza firmami i partnerami ACME Group, co jest konieczne do należytego funkcjonowania firmy. Przetwarzając Twoje dane osobowe, dokładamy wszelkich starań, aby były one bezpieczne i aby podejmowane działania spełniały wysokie wymagania techniczne i organizacyjne. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego bez podania uzasadnienia, jak również do pisemnego żądania sprostowania niepoprawnych, niepełnych i niedokładnych danych osobowych. Możesz również wnieść skargę do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych dotyczącą przetwarzania danych osobowych z naruszeniem Twoich praw. Więcej szczegółów dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w naszej firmie można znaleźć w Polityce Prywatności.
Tekst oznaczony gwiazdką jest obowiązkowy.
Top